USC

Administrator

Opłaty w USC

Nr konta dla celów USC: Santander Bank 14 1090 2398 0000 0001 4383 6168


 • od sporządzenia aktu małżeństwa
84 zł.
 • od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego
33 zł.
 • od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
22 zł.
 • od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną  do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
38 zł.
 • od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
24 zł.
 • od  pełnomocnictwa
17 zł.
 • od innych czynności urzędu stanu cywilnego
11 zł.
 • od wydania decyzji administracyjnej /transkrypcje/
50 zł.
 • od wydania decyzji administracyjnej /pozostałe/
39 zł.
 • zmiana imion i nazwisk
37 zł.
 • ustalenie brzmienia pisowni imion i nazwisk
22 zł.
 • od sporządzenia testamentu urzędowego
22 zł.
 • poświadczenie zgodności (od każdej strony)
5 zł.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT
.
 1. Pierwsze trzy egzemplarze aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 2. Wydane do celów alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, nauki, dowodów osobistych, opieki społecznej.
 3. Szczegółowe informacje o zwolnieniach zawarte są w ustawie o opłacie skarbowej i załączniku do niej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r,  poz. 1923 ze zm.)

Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Radwanicach lub na nr konta wskazanego powyżej.

Opłaty należy wnieść równocześnie z wnioskiem.